مزايای نان صنعتی نسبت به نان های سنتی

نان در كشور ما از پيشينه اي بسيار طولاني برخوردار است و مقام ارزنده اي در سفره خانوارهاي ايراني دارد، به گونه اي كه نان را بركت سفره مي دانيم. ...